Contact

GBS Ak'cent      

Kerkhove 14
1547 Bever          

tel:054 580 960        
fax:054 586 572      

secretariaat@akcentbever.be

directie@akcentbever.be 

Pedagogisch project

Pedagogische project

 • De gemeentelijke basisschool Bever behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.
 • De gemeentelijke basisschool van Bever staat open voor alle kinderen. Dit houdt in dat het pedagogisch project een democratische en pluralistische grondslag heeft: onze school eerbiedigt de filosofische, godsdienstige en ideologische opvattingen van alle ouders en leerlingen.
  De school huldigt de fundamenteel democratische overtuiging dat verschillende opvattingen over mens en maatschappij in een gemeenschap naast elkaar moeten kunnen bestaan.
  De school bereidt de leerlingen voor op intercultureel en multicultureel samenleven. Alle vooroordelen en iedere vorm van indoctrinatie worden afgewezen.
  De school bereidt de jongere voor op een kritisch-creatieve deelname aan het maatschappelijk leven. De leerlingen leren in vrijheid verantwoordelijkheid te dragen en zich positief, kritisch en creatief op te stellen.
  De school erkent en eerbiedigt de rechten en de vrijheden van de mens en van het kind.
  De school staat open voor alle jongeren en wil optimale ontplooiingskansen geven aan elk individu, ongeacht geslacht, levensbeschouwing, sociale status, nationaliteit en financiële mogelijkheden.
 • Iedereen in de school moet het gevoel hebben van “er bij te horen”, van geborgenheid en veiligheid.
  Betrokkenheid en welbevinden zijn zeer belangrijk.
  Het onderwijs is gericht op medemenselijke solidariteit teneinde individuen en groepen maximale ontwikkelingskansen te geven.
  Daar elk kind anders is, houden we rekening met verschillen in aanleg, tempo en belangstelling.
  Ouders dragen, samen met de leerkrachten, de verantwoordelijkheid voor het onderwijs en voor de opvoeding van het kind.
  Om eenzelfde doel te bereiken is een samenwerking tussen gezin, school en schoolbestuur noodzakelijk.
  Samen werken, samen denken, samen praten is dus een taak voor zowel het leerkrachtenteam, de ouders, de oudervereniging, de schoolraad en allen die bij de school betrokken zijn.
 • Wij streven de totale ontwikkeling van de persoon na die openstaat voor de wereld en de technische, economische, sociale, politieke, culturele en filosofische realiteit ervan.
  Wij streven naar een doorlopende, totale vorming van 2,5 tot 12 jaar. Dit gebeurt in een school zonder drempels, d.w.z. in een basisschool waar een kind vlot kan instappen en geen storende verschillen ondervindt, noch tussen de opeenvolgende klassen en beperkt tussen kleuterschool en lagere school.
 • Ons pedagogisch project implementeert, realiseer, evalueert en actualiseert en streeft zowel naar de onderwijs- als naar de opvoedingstaak. De ontwikkelingsdoelen en de eindtermijn staan hierbij centraal.
  Ook nieuwe technologieën worden stilaan aangewend op gebied van informatisering.