Contact

GBS Ak'cent      

Kerkhove 14
1547 Bever          

tel:054 580 960        
fax:054 586 572      

secretariaat@akcentbever.be

directie@akcentbever.be 

Inschrijvingen

 

Bestand: instapboekje 

Betreft: Inschrijvingen schooljaar 2019 - 2020

 

Beste ouder,

Zoals u wellicht al weet, werkt onze school met een leerlingenbeperking om de kwaliteit van ons onderwijs te garanderen.

Kinderen die reeds ingeschreven zijn, moeten zich niet opnieuw inschrijven. De procedure betreft alleen kinderen die nog geen schoollopen in onze school.

Aanmeldingen:

Alle kinderen, die wensen in te schrijven voor het schooljaar 2019 - 2020 dienen zich aan te melden, gedurende de aanmeldingsperiode. Aanmelden betekent dat je vooraf laat weten, dat je je kind in deze school wenst in te schrijven.

De aanmeldingsperiode loopt vanaf dinsdag 8 januari 2019 (9u00) tot en met maandag 18 februari 2019 (16u00). U maakt best telefonisch op voorhand een afspraak met de directeur. Na de aanmeldingsperiode maakt de directeur de rangordening op. Iedereen brengt de ISI+ - kaart of identiteitskaart van het kind mee naar de aanmelding.

De maximale capaciteit bedraagt 44 kinderen per geboortejaar (kleuteronderwijs) of 50 leerlingen per leerjaar (lager onderwijs).

De school legt op voorhand vast hoeveel plaatsen ze reserveert voor indicatorleerlingen en hoeveel voor niet-indicatorleerlingen (alleen binnen de eerste 2 geboortejaren van het kleuteronderwijs en het 1ste leerjaar (lager onderwijs)). De relatieve aanwezigheid bedraagt 6 indicatorleerlingen per geboortejaar (kleuteronderwijs: geboortejaren 2017 en 2016) of 7 indicatorleerlingen per leerjaar (1ste leerjaar). De bedoeling hiervan is dat er een sociale mix komt in de school: leerlingen uit alle soorten gezinnen krijgen er een plaats.

Hieronder vindt u een overzicht van de stand van zaken in december 2018. Het blijft evenwel van belang dat u komt aanmelden ook al is dat geboortejaar of leerjaar volzet. Ieder schooljaar veranderen er ook kleuters / leerlingen van bij ons, wegens omstandigheden, naar een andere school. Dan kan er een plaatsje vrijkomen. Aangemelde kinderen krijgen altijd voorrang!

 

 

- Geboortejaar 2017: VOLZET

- Geboortejaar 2016: 14 plaatsen

- Geboortejaar 2015: 1 plaats

- Geboortejaar 2014: 3 plaatsen

- 1ste leerjaar: 14 plaatsen

- 2de leerjaar: 14 plaatsen

- 3de leerjaar: 4 plaatsen

- 4de leerjaar: 14 plaatsen

- 5de leerjaar: 8 plaatsen

- 6de leerjaar: 1 plaats

 

Na de aanmeldingsperiode krijg je als ouder een e-mail (met leesbevestiging!).

 • Als je kind een plaats heeft, dan krijg je een bericht van de school wanneer je je kind mag gaan inschrijven.
 • Is er voorlopig geen plaats voor jouw kind? Dan krijgt u via een aangetekend schrijven een officieel formulier ‘een mededeling van een niet-gerealiseerde inschrijving’ opgestuurd. Daarnaast krijgt u een bericht met de nodige uitleg.

Opgelet!

Alle kinderen van het geboortejaar 2017 moeten nu aangemeld (en indien mogelijk ingeschreven) worden, ook al start uw kind pas effectief in het schooljaar 2020 - 2021! Indien u uw kind later inschrijft, vervalt de voorrang van uw kind.

Wie krijgt voorrang bij het inschrijven?

 1. Broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn in de school. Ook stiefbroers en – zussen, halfbroers en – zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres wonen.
 2. Kinderen van personeel van de school, dus van leerkrachten, secretariaatsmedewerkers,…
 3. Indicatorleerlingen (6 (kleuters) of 7 (lager onderwijs) plaatsen) of niet-indicatorleerlingen (38 (kleuters) of 43 (lager onderwijs) plaatsen), gecombineerd met afstand van de school (Kerkhove 14) tot het domicilieadres of de afstand van de school (Kerkhove 14) tot de werkplaats van 1 van de ouders.

Hoe bewijs ik dat mijn kind recht heeft op voorrang?

 1. De eerste voorrangsgroep: Broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn in de school. In dit geval brengt u een bewijs van ‘Samenstelling gezin’ mee naar de aanmelding. U kan dit document aanvragen op het gemeentehuis van uw gemeente.
 2. De tweede voorrangsgroep: Kinderen van personeel van de school. In dit geval brengt u een bewijs van uw werkgever met vermelding van het werkadres (Kerkhove 14, 1547 Bever) mee naar de aanmelding.
 3. Behoort uw kind niet tot bovenstaande voorrangsgroepen? Dan brengt u sowieso een bewijs van domicilie (met vermelding naam van het kind) of een bewijs van de werkplaats van 1 van de ouders (met vermelding van werkadres en naam van het kind (moeder / vader van…). U kiest het adres dat het dichtst bij het schooladres (Kerkhove 14, 1547 Bever) gelegen is.
 4. Wanneer is uw kind een indicatorleerling?
  1. De leerling leeft in een gezin dat het vorige schooljaar recht had op een schooltoelage.
  2. De leerling is een kind van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft of geen getuigschrift van het 6de jaar secundair onderwijs.

Niet-indicatorleerlingen voldoen dan aan geen enkele van de bovenstaande criteria.

Kan je geen bewijs voorleggen, dan behoort je kind tot een niet-indicatorleerling.

Hoe bewijs ik dat mijn kind een indicatorleerling is?

 • Een bewijs dat je een studietoelage krijgt van de afdeling Studietoelagen zoals een brief of rekeninguittreksel.
 • Opleiding moeder: verklaring op eer
 • ….

Uitzondering:

Indien nodig wordt er voor de volgende kinderen in overcapaciteit gegaan:

 • Kinderen die geplaatst zijn door de jeugdrechter of door een Comité voor Bijzondere Jeugdzorg, (semi)- internen, jongeren die verblijven in een residentiële voorziening.
 • Kinderen die terugkomen naar het buitengewoon onderwijs na verblijf, in het lopende of het voorgaande schooljaar, in het gewoon onderwijs met GON.
 • Kinderen die terugkomen naar het gewoon onderwijs, na verblijf, in het lopende of het voorgaande schooljaar, in het buitengewoon onderwijs.
 • Kinderen die verblijven in een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG).
 • Meerlingen. Indien slechts 1 van bv. 2 kinderen kan ingeschreven worden in hetzelfde capaciteitsniveau.

Uiteraard moet u kunnen bewijzen dat uw kind tot 1 van deze groepen behoort.

Ten laatste op vrijdag 22 februari 2019 wordt u op de hoogte gebracht van de plaats van uw kind in de rangordening. Indien u mag inschrijven, is er een inschrijvingsperiode van dinsdag 12 maart 2019 (9u00) tot en met maandag 29 april 2019 (16u00). U maakt dan opnieuw een afspraak met de directeur gedurende deze periode. Dan pas is de inschrijving van uw kind gerealiseerd. Zowel de aanmelding als de inschrijving vinden plaats op de school (Kerkhove 14, 1547 Bever).

Indien een positief gerangschikt kind toch niet komt inschrijven tijdens de inschrijvingsperiode, is er nog een opvisperiode voor de niet-gunstig gerangschikte kinderen. De directeur contacteert dan deze ouders ten laatste op vrijdag 3 mei 2019. Het kind mag dan ingeschreven worden vanaf maandag 6 mei 2019 (9u00) tot en met vrijdag 10 mei 2019 (16u00). De vrije inschrijvingsperiode start vanaf maandag 13 mei 2019.

Voor bijkomende inlichtingen of om reeds een afspraak te maken, kan u de directeur steeds contacteren op het nummer 0475/41.89.95 of op het schoolnummer 054/58.09.60.

Met vriendelijke groeten,

Laetitia De Greve

i.o.v. Dorien Cochez

Directeur GBS Ak’Cent Bever